Culte 23/10/2022

Salama tompoko 

Ny fotoam-pivavahana dia hanomboka amin'ny 11 ora ny alahady ho avy izao, hisy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo ary hisy ihany koa ny hetsika fivarotana sakafo izay efa fantatsika dia ny barquettena vary sy kabaro amin'ny hen'omby izay ho karakarain'ny  Fiangonana ho fanohanantsika ny fitandremana Montpellier. 

Arak'izany dia manantena ny fandraisantsika anjara no mampiomana antsika rehetra ihany koa ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. 

Mitohy ihany koa ny fianaran'ny  konfirmanda amin'ny 10 ora.

Manao veloma finaritra homban'ny fitahian'i Jesosy